Propaganda: Republic Gunship

Propaganda: Republic Gunship (SWTOR Decoration)

Propaganda: Republic Gunship SWTOR decoration, screenshots and information!

Propaganda: Republic Gunship Large Wall Hook

Hook: Wall Large (Purple Rectangle)

The Propaganda: Republic Gunship decoration fits into a large purple rectangle wall hook.

Additional Info

Propaganda: Republic Gunship Comments and Screenshots

Leave a comment, question or screenshot about the Propaganda: Republic Gunship deco in the Disqus comment box below!

Similar Decorations to Propaganda: Republic Gunship